česky english russian deutsch polski srpski hrvatski

Fluidní kotle

Fluidní kotle využívají principu spalování paliv ve fluidní vrstvě (fluidním loži). Fluidní vrstva vytváří podmínky vhodné pro rovnoměrné hoření paliva v celém jeho objemu, což v konečném důsledku znamená dokonalejší vyhoření paliva (vysoká účinnost fluidního kotle) při nižších teplotách spalování a současném omezení tvorby škodlivých spalin.

Spaliny vzniklé při fluidním spalování obsahují významně menší procento zastoupení síry a oxidů dusíku ve srovnání s klasickým spalováním.

Principy hoření paliva ve fluidní vrstvě poskytují rovněž vhodné podmínky pro spalování široké škály paliv jako uhlí, biomasa, kaly z ČOV, separovaný komunální odpad, a další. Technologie fluidních kotlů tak představuje nejdokonalejší způsob spalování paliv jak z ekologického tak i z ekonomického pohledu. tj. s nejvyšší účinností a nejnižšími emisemi.

Topeniště fluidního kotle

Pohled na hořící fluidní vrstvu ve spalovací komoře našeho fluidního kotle

Spalování paliva probíhá ve fluidní vrstvě. Fluidní vrstva se při teplotách kolem 825˚C chová jako vroucí kapalina. U fluidní vrstvy dochází k hoření paliva v celém jeho objemu bez plamene, který je typický pro spalování paliva v topeništi roštového kotle. Spalované palivo plave ve fluidní vrstvě přičemž odhořelé palivo je z povrchu zdrcováno a jako úletové částice opouštějí fluidní vrstvu spolu se spalinami. Fluidní vrstva vytváří podmínky pro dokonalý styk paliva s kyslíkem.


Nasazení fluidních kotlů

Z důvodu složitosti řešení a s tím spojenou vysokou investiční cenou byly kotle s fluidní vrstvou využívány v minulosti jen jako elektrárenské kotle.

Naše společnost však na základě výsledků vlastního dlouholetého výzkumu a vývoje (mnohé z řešení využitých v konstrukci fluidních kotlů a způsobů spalováni jsou patentově chráněné) zkonstruovala cenově dostupné řešení fluidních kotlů pro oblast malých a středních výkonů (do 100 MWt) čímž se nasazení této moderní techniky spalování otvírá širokému spektru odběratelů.

Nezávislost na spalovaném palivu, souběžné spalování více druhů paliva, vysoká účinnost a dostupnost předurčuje naše konstrukční řešení fluidního kotle pro širokou škálu aplikací.

  • Parní fluidní kotle na výrobu páry s turbínovými parametry pro pohon kondenzačních nebo protitlakých parních turbín
  • Parní fluidní kotle na výrobu páry pro technologické účely či vytápění
  • Horkovodní fluidní kotle
  • Teplovodní fluidní kotle
  • Elektrárny a teplárny na uhlí
  • Elektrárny a teplárny na biomasu
  • Elektrárny a teplárny na kombinované spalování více druhů paliv
  • Spalovny průmyslových odpadů (plasty, guma a pod.)
  • Spalovny separovaných komunálních odpadů

 


© Kovosta-fluid, a.s. 2018

   mapa stránek
Email: kovosta@kovosta.cz Tel: +420 580 582 951-8
Fax: +420 580 582 950
Mobil: +420 603 444 095
Kovosta-fluid, a.s.
Vápenka 4
636 00 Brno-Židenice 
Divize Hranice
Čechova 131
753 01 Hranice